Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Villkor & Avtal

Användarvillkor

Syfte och godkännande

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) styr användningen av (inklusive åtkomst till) webbplatserna adecco.se, modis.se samt badenochandclark.se som drivs av Adecco Sweden AB (556447–2677; hädanefter benämnd “Adecco”, “vi” eller “oss”) inklusive innehållet som görs tillgängligt via denna webbplats (“Webbplatsen”).

Var och en som går in på webbplatsen (“du”) accepterar härmed de användarvillkor som är i kraft vid tiden du besöker webbplatsen, och samtycker till att följa sådana användarvillkor. Dessa användarvillkor kan variera emellanåt och din användning av denna webbplats omfattas av de aktuella användarvillkoren vid det datum du använder webbplatsen. Kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du samtycker till dem. Om du inte samtycker till dem, ska du avstå från att använda webbplatsen.

Innehållet vi gör tillgängligt för dig genom webbplatsen (“Innehållet”) kan styras av särskilda villkor (“Särskilda villkor”) som du accepterar varje gång du går in till sådant innehåll. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan dessa användarvillkor och några särskilda villkor, ska de särskilda villkoren ha företräde framför dessa användarvillkor. Varje gång du går in på webbplatsen och dess innehåll, accepterar du dessa användarvillkor och eventuella särskilda villkor som gäller för det innehållet.

Webbplatsen utgör inte eller utger sig för att utgöra en informationskälla eller ett sätt att upprätta en affärsrelation av något slag mellan dig och oss.

Åtkomst till webbplatsen är tillåten på en temporär basis och vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra innehållet vi tillhandahåller på webbplatsen utan föregående meddelande. Emellanåt kan vi begränsa åtkomst till vissa delar av webbplatsen eller hela webbplatsen.

Vi har ingen skyldighet att göra webbplatsen tillgänglig och kommer inte att vara ansvarig om webbplatsen av någon orsak inte är tillgänglig, helt eller delvis, vid någon tidpunkt eller under någon period.

Användning av webbplatsen

Du bekräftar och accepterar frivilligt och uttryckligen att din användning av webbplatsen sker under ditt eget ansvar.

Du är ansvarig för att göra alla arrangemang som behövs för att du ska få åtkomst till webbplatsen. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som går in på webbplatsen via din internetanslutning känner till dessa användarvillkor och eventuella tillämpliga särskilda villkor och att de följer dem.

Om du väljer, eller du tillhandahålls, en användaridentifieringskod, lösenord eller någon annan information som del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte röja den till någon tredje part. Vi har rätt att avaktivera en användaridentifieringskod eller lösenord, antingen de väljs av dig eller tilldelas av oss, när som helst, om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Genom att gå in på webbplatsen samtycker du till att du inte kommer att utföra några handlingar som kan skada din eller någon av våra kompanjoners image, intressen eller rättigheter (“Adeccos koncernföretag”), eller som kan skada, göra webbplatsen oanvändbar eller överbelasta den, eller som på något sätt kan hindra andra besökares normala användning av webbplatsen.

Vi implementerar rimliga säkerhetsåtgärder som är adekvata för att upptäcka förekomst av virus. Men du ska ändå vara medveten om att de befintliga säkerhetsåtgärderna för datorsystem på internet inte är helt tillförlitliga och vi kan därför inte garantera att virus inte finns eller några andra element som kan orsaka ändringar av dina datorsystem (hårdvara och mjukvara) eller av dina data och filer i dina system.

Innehåll

Vi ska inte ha någon skyldighet att kontrollera att innehållet är korrekt och garanterar inte innehållets användbarhet, exakthet, fullständighet eller relevans och/eller att sådant innehåll är uppdaterat. Vi har inget som helst ansvar för fel eller utelämnanden avseende innehållet och webbplatsen, utom i den utsträckning sådant ansvar uppstår från vårt bedrägeri eller bedrägliga framställning eller från dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår försummelse.

Inkluderandet av innehållet på webbplatsen utgör inte på något sätt tillhandahållandet av personalanskaffningstjänster eller någon annan typ av tjänster. Adecco och Adeccos koncernföretag tar inget ansvar för beslut som fattas av dig baserat på innehållet.

Immateriella äganderättigheter

Allt innehåll på webbplatsen ägs antingen av oss eller är licensierat för användning av oss. Allt du ser eller läser på webbplatsen (som t.ex. bilder, fotografier, illustrationer, texter, videoklipp och annat material inklusive varumärkena med ordet “Modis” med regnr 1082577, för klasserna 35, 41 och 42, ordet ”BADENOCH & CLARK” med regnr 004715678, för klasserna 35 och 41, samt ordet ”Adecco” med regnr 003330149 och 325599, för klasserna 35, 41 och 42) är skyddat världen över av upphovsrätt, design, varumärke och andra immateriella äganderättslagar. Du måste alltid respektera alla immateriella äganderättigheter i webbplatsen och innehållet, vare sig de ägs av oss, något av Adeccos koncernföretag eller en tredje part. Du får inte erhålla eller försöka erhålla något av innehållet via andra förfaranden än de som har gjorts tillgängliga för dig via webbplatsen.

Under inga omständigheter kommer dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen ge dig några immateriella äganderättigheter till webbplatsen eller innehållet utöver de som anges i dessa villkor eller i några särskilda villkor. Du är därför uttryckligen förbjuden att utföra någon reproduktion, transformation, distribution eller offentlig kommunikation av, eller att göra tillgänglig, extrahera, återanvända, återsända eller på något annat sätt använda, på något sätt eller genom någon procedur, några delar av webbplatsen eller innehållet, utom så som dessa användarvillkor tillåter eller eventuella relevanta särskilda villkor tillåter eller när du har tillåtelse att göra det genom gällande lagstiftning eller när uttryckligt godkännande givits av innehavaren av de relevanta rättigheterna.

Länkar och länkning

Länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter som inte är knutna till oss kan anges på webbplatsen. Inkluderandet av en länk till sådana tredjepartssajter innebär inte att dessa sajter rekommenderas av oss och vi tar inte ansvar för någon tredjepartssajt som länkas till eller från denna webbplats. Vi har inte granskat alla sajter som länkas till webbplatsen och vi är inte ansvariga för innehållet eller korrektheten i några sidor utanför webbplatsen eller i några andra sajter som är länkade till webbplatsen. Att följa en länk till någon annan sida utanför webbplatsen eller tredjepartssajt sker på egen risk.

Eventuell länkning till webbplatsen från en tredjepartssajt kräver skriftligt godkännande från dig i förväg.

Personlig information

Insamlingen av och användningen av din personliga information styrs av vår sekretesspolicy som är införlivad i dessa användarvillkor och kan nås här.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor och alla problem avseende denna webbplats och dess innehåll styrs av svensk lag och ska endast handläggas av domstolarnas i Stockholm, Sverige som har exklusiv jurisdiktion.

Ändringar

Dessa användarvillkor kan variera emellanåt och din användning av denna webbplats omfattas av de då gällande villkoren vid tidpunkten du går in på webbplatsen och dess innehåll. Kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du är förtrogen med dem.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende dessa användarvillkor är välkomna och ska ställas till Adecco Sweden AB, Box 1570, 171 29 SOLNA eller gdpr@adecco.se.

Integritetspolicy

Adecco Sweden AB (556447–2677; “Adecco”, “vi” eller “oss”) är beslutna att skydda och respektera din integritet. Denna policy (tillsammans med andra dokument som hänvisas till häri) beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar din personliga information.

Personlig information vi kan samla in från dig

Vi samlar in personlig information vid dina besök på webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar, innehåll från undersökningar och kontaktformulär och annan kommunikationsdata och resurserna du får åtkomst till. Vår insamling av denna personliga information gör ditt besök på webbplatsen enklare i framtiden eftersom vi kommer att kunna föreslå innehåll som är relevant för dig baserat på platsen du får åtkomst till webbplatsen från. Vi kommer att samla in all information du tillhandahåller oss när du använder våra kontaktformulär (t.ex. “Kontakt”, “Skicka ett meddelande till oss”, “Få finansiella uppdateringar”, eller “Kontakta oss om att arbeta tillsammans”). Tillhandahållandet av din personliga information via våra kontaktformulär är inte ett lagstadgat eller kontraktsenligt krav, men observera att fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska fält, därför att vi behöver denna information för att uppfylla eller svara på din begäran. Annan information eller personlig information som du delar med oss när du fyller i våra kontaktformulär sker efter ditt gottfinnande. Om du kontaktar oss, kommer vi att registrera den korrespondensen. Vi använder din personliga information för att skicka direkt marknadsföring via e-post till dig när du anmäler dig för detta ändamål i det relevanta kontaktformuläret. Du kan avanmäla dig från att motta framtida marknadsföringskommunikation när som helst. Vi kan också lagra cookies som anges mer utförligt i vår Cookiepolicy.

Hur vi använder din personliga information

Din personliga information kommer att samlas in och hanteras av oss för följande syften:

för att skräddarsy innehåll och resurser så bra som möjligt enligt dina preferenser.
för att svara på dina förfrågningar eller frågor när du kontaktar oss.
för att skicka annan information till dig– som t.ex. Adeccos kommande evenemang eller nyhetsbrev – som kan vara av intresse för dig.
för att hjälpa oss skapa, publicera och förbättra innehåll som är mest relevant för dig.
för att säkerställa att inehållet som tillhandahålls via webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din enhet.
för att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner på vår webbplats, när du väljer att göra det.
för att ytterligare utveckla och förbättra webbplatsen och systemen för att betjäna dig bättre.

Vår användning av din information som beskrivs ovan är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning därför att den:

är nödvändig för våra legitima intressen för att uppfylla de syften som anges ovan, och sådana intressen i varje enskilt fall inte åsidosätts av dina sekretessintressen; i vissa fall är nödvändig för att uppfylla vårt juridiska och lagstadgade ansvar, som t.ex. röjande till myndigheter, tillsynsmyndigheter eller offentliga myndigheter; eller i vissa fall är nödvändig för genomförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse och, när vi använder särskilda kategorier av personlig information, nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara lagliga krav eller där behandlingen rör personlig information som uppenbart är allmänt tillgänglig; under begränsade omständigheter behandlas med ditt samtycke som vi erhåller från dig emellanåt, som t.ex. när du väljer att du vill motta marknadsföringskommunikation och nyheter via e-post.

Vi fattar inte några automatiska beslut uteslutande på automatisk behandling, inklusive profilering, som ger juridiska effekter som rör dig eller på liknande sätt avsevärt påverkar dig.

Vi kommer att hålla din information under den kortare av den erforderliga perioden för att uppfylla vårt juridiska och lagstadgade ansvar. Kvarhållningsperioden för din personliga information beror på respektive syfte som informationen som behandlas för och respektive verktyg sådan personlig information behandlas i. Det är inte möjligt att ange de olika kvarhållningsperioderna i en rimligt begriplig form enligt denna policy. Kriterierna som används för att fastställa den tillämpliga kvarhållningsperioden är att vi kommer att behålla den personliga informationen som anges i denna policy så länge som det är (i) nödvändigt för respektive syfte, (ii) är nödvändigt för att utföra vår affärsrelation med dig (iii) du har samtyckt till det, och/eller (iv) det krävs av lagstadgade kvarhållningslagar.

Delning med tredje parter

För att möjliggöra vår effektiva användning av din information, och att tillhandahålla innehållet till dig och/eller resurser, röjer vi din information till tredje parter. Men detta röjande sker endast under följande omständigheter:

Till leverantörer, entreprenörer och agenter: emellanåt kan vi anlita eller använda andra företag och personer för att utföra funktioner för vår räkning. Denna kategori av tredje parter omfattar webbhotell, leverantörer som behåller webbplatsens innehåll, leverantörer av marknadsföringstjänster samt leverantörer av finansiella uppdateringar på din begäran. Dessa leverantörer är baserade på följande platser: EU/EEA och USA. Sådana mottagare kommer endast att ha åtkomst till din personliga information som de behöver för att utföra sina funktioner, och har inte tillstånd att använda sådan personlig information för några andra syften. Dessa mottagare kommer att omfattas av kontraktsenliga konfidentialitetsskyldigheter.

Till andra enheter som tillhör Adecco-koncernen (dvs. företag som direkt eller indirekt kontrolleras av Adecco). En lista över Adeccos koncernföretag inkluderas här https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ inklusive deras leverantörer, entreprenörer och representanter, som kan vara involverade i tillhandahållandet av webbplatsen eller innehållet, så att vi kan betjäna dig bättre eller, helt enkelt svara på dina förfrågningar (t.ex. när du använder formuläret kontakta oss).

Till offentliga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter om vi fastställer efter eget gottfinnande att vi har lagstadgad skyldighet att göra det.

IP-adresser och cookies

Vi samlar in information om din dator, inklusive (där det är tillämpligt) din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministration. Detta är statistiska data om våra användares surfningsbeteende och -mönster och identifierar inte dig eller någon person.

Av samma skäl kan vi erhålla information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookiefil som lagras på din enhet. Cookies hjälper oss förbättra webbplatsen och leverera ett bättre och mer personligt innehåll. För mer information om vår användning av cookies på webbplatsen, läs vår Cookiepolicy.

Om din dator delas med andra människor, råder vi dig att inte välja alternativet “kom ihåg mina uppgifter” när det valet ges av webbplatsen.

Var din personliga information lagras och behandlas

Som beskrivs i stycket ovan “Delning med tredje parter”, delar vi din personliga information med följande:

Tredjepartsleverantörer, leverantörer eller representanter: när vi använder tredjepartsleverantör, entreprenör eller representant, förblir din personliga information under vår kontroll och vi har kontroller på plats för att säkerställa att din personliga information är tillräckligt skyddad.

Andra företag i Adecco-koncernen: vi har ingått en överenskommelse i hela koncernen för att säkerställa att din personliga information fortsätter omfattas av ett adekvat skydd.

Vi strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna policy.

Överför vi dina uppgifter utanför den europeiska unionen?

Din personliga information kan överföras och behandlas i ett eller flera andra länder, i eller utanför den europeiska unionen. Vi ska endast överföra dina uppgifter utanför EU till länder som Europeiska kommissionen anser ger dig ett adekvat skydd eller när Adecco-koncernen har lämpliga skyddsåtgärder på plats för att försöka skydda sekretessen för din information. Dessa länder inkluderar för närvarande USA.

Datasäkerhet

Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, bör du vara medveten om att överföringen av information via internet inte är helt säker och vi kan inte garantera säkerheten för din personliga information som överförs till webbplatsen eller någon tredje part; av denna orsak, sker all överföring på din egen risk. Vi kommer att använda strikta processuella förfaranden och adekvata, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, ändring, radering eller överföring av denna personlig information.

Dina rättigheter, hur du får åtkomst, korrigerar och raderar din personliga information

Under gällande dataskyddslagar, har du följande rättigheter:

Rätt till åtkomst och till att få en kopia av din personliga information: Du har rätt att begära bekräftelse av om vi behandlar någon av din personliga information. Där så är fallet, kan du få åtkomst till din personliga information och till viss information om hur den behandlas. I vissa fall kan du be oss tillhandahålla en elektronisk kopia av din information. Under vissa begränsade omständigheter har du också rätt att begära överföring av din personliga information.

Rätt att korrigera din personliga information: Om du kan visa att personlig information vi har om dig inte är korrekt, kan du be att denna information uppdateras eller korrigeras på annat sätt.

Rätt att glömmas bort/få uppgifter raderade: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personliga uppgifter raderade. Du kan göra en sådan förfrågan när som helst och Adecco kommer att göra en bedömning av om din begäran ska beviljas, men denna rättighet kan omfattas av lagliga rättigheter eller skyldigheter vi kan ha att behålla uppgifter. För situationer där vi i enlighet med lagen, fastställer att din begäran att få din personliga information raderad måste beviljas, kommer Adecco att göra det utan oskäligt dröjsmål.

Rätt att begränsa eller motsätta sig behandlingen av dina uppgifter: Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla begränsning av behandlingen av din personliga information, eller att invända mot viss behandling av dem med anledning av din speciella situation.

För att utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss på följande adress: gdpr@adecco.se.

I den utsträckning vår behandling av din personliga information baseras på ditt samtycke, har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i eventuell behandling baserad på ditt samtycke innan mottagande av sådant återkallande skett.

Du kan också lämna in ett klagomål om vår behandling av din personliga information till dataskyddsmyndigheten i den medlemsstat där du är bosatt, i ditt arbetsland eller i det land där ett påstått åsidosättande av dina rättigheter ägde rum.

Marknadsföringskommunikation

Vi kommer endast att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post om du ger ditt samtycke till att vi får göra det.

Vi kommer vanligtvis att erbjuda en kryssruta på formulären vi använder för att samla in din personliga information där du, om du samtycker till att motta marknadsföringskommunikation, måste markera rutan. När vi har skickat marknadsföringskommunikation till dig via e-post, kan du välja att inte motta mer marknadsföringskommunikation genom att klicka på funktionen “sluta prenumerera” eller “avanmäl” i e-postmeddelandet. Därutöver kan du också utöva din rätt att avanmäla dig när som helst genom att kontakta oss på gdpr@adecco.se och uppge följande information: ditt namn, din e-postadress, ett kontakttelefonnummer, marknadsföringskommunikationen du vill avanmäla dig från att motta.

Ändringar av denna policy

Villkoren i denna policy kan ändras emellanåt. Vi publicerar alla väsentliga ändringar av denna policy genom meddelanden antingen på denna webbplats eller genom att kontakta dig via andra kommunikationskanaler.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna policy är välkomna och ska ställas till Adecco Sweden AB (556447–2677) med tillhörande bifirmor och dotterbolag, Box 1570, 171 29 SOLNA. E-post: gdpr@adecco.se

Du använder också dessa kontaktuppgifter om du begär en kopia av mekanismer som rör en specifik överföring av din personliga information.

Sekretesspolicy för kandidater

Välkommen till Adecco Sweden AB (556447-2677) med tillhörande dotterbolag och varumärken (dvs Adecco/Modis/Badenoch & Clark). Vi ser fram emot att arbeta med dig för att hjälpa dig utveckla din karriär vidare. Som du kan förvänta dig samlar vi in och använder information om dig för att kunna utföra våra tjänster korrekt.

Adecco är besluten att skydda och respektera din sekretess. Denna sekretesspolicy för kandidater beskriver dina sekretessrättigheter avseende informationen om dig som vi behandlar, samt de åtgärder vi vidtar för att skydda din sekretess. Vi vet att den är lång, men läs denna policy noggrant.

Sekretesspolicy för kandidater


Kakpolicy

Senaste uppdatering 2019-08.

Adecco Sweden AB (556447–2677 (“Adecco”, “vi” eller “oss”) har åtagit sig att ge dig den bästa onlineupplevelsen när du besöker adecco.se. För att uppnå detta använder vi våra egna och vanliga kakor från tredje part för att få information om ditt onlinebeteende medan du är på webbplatsen, och vi spårar också hur ofta du besöker webbplatsen. Informationen vi samlar in är anonym och identifierar dig inte som en person, såvida du inte ger oss din information genom att fylla i ett formulär, eller genom en annan funktion som erbjuds på webbplatsen. Där personlig information samlas in av Adecco, omfattas sådan insamling av vår integritetspolicy, som finns tillgänglig här.

Det finns ett index nedan, så att du kan gå direkt till det avsnitt du föredrar.

Index:

Vad vi spårar

Hur man hanterar kakor

Tredjepartskakor

Kakor på adecco.se

Ändringar av denna policy

Kontakt


Vad vi spårar

Vi använder inga påträngande kakor på webbplatserna för att samla in din personliga information. Vi använder tredjepartskakor som Google Analytics för att spåra ditt beteende på nätet och få aggregerad statistisk på följande sätt:

  • Vi spårar antalet besök på webbplatsen, var varje besökare kommer från (dvs webbplatsen du besökte innan han kom till vår webbplats) och vart varje besökare går till från webbplatsen (dvs. den webbplats du besöker efter att ha lämnat vår).
  • En kaka lagras på din enhet inte längre än den period som definieras i avsnittet "Kakor som används på adecco.se” nedan som är länkad till din IP-adress. Kakor är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Detta gör att vi kan spåra om du återvänder till webbplatsen.

Hur man hanterar kakor

Första gången du besöker vår webbplats kommer en ruta att visas som ger dig information om kakor, länkar till denna policy och informerar dig om att du, genom att fortsätta din navigering, accepterar att kakor placeras på din dator varje gång du går in på webbplatsen om du inte har justerat dina webbläsarinställningar.

Du kan vägra att acceptera kakor genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig vägra att lagra kakor. Detta tar bort alla detaljer från cookien. Men om du väljer den här inställningen kan du kanske inte komma åt vissa delar av webbplatsen eller använda vissa funktioner.


Tredjepartskakor

Under din resa på webbplatsen kanske du också märker innehåll från tredje parter. Vi kan också erbjuda dig möjligheten att dela information med andra via sociala nätverk som Facebook, LinkedIn och Twitter. Detta innehåll läggs till så att vi kan hålla dig uppdaterad med noggrant utvald information, men det kan resultera i att dessa tredjepartsleverantörer lagrar ytterligare kakor på din enhet som vi inte har kontroll över. Följaktligen föreslår vi att du kontrollerar webbplatserna för sådana tredje parter och deras integritetspolicy för mer information om deras kakor och hur du kan hantera dem.


Kakor som används på adecco.se

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till några av dessa tredjepartswebbplatser, observera att dessa webbplatser har sin egen integritets- och kak-policy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du skickar in personlig information till dessa tredje parts webbplatser.

Nedan är de kakor som används på adecco.se inklusive information om deras syfte och annan information som du kan hitta användbar. Observera dock att, om du väljer att komma åt tredjepartssajter via vår hemsida, behöver kakorna listade nedan inte vara uttömmande.

Namn Syfte Typ Tidsperiod Beskrivning
_ga Prestanda Förstapartskaka 2 år Dessa kakor gör det möjligt för oss att spåra användningen av sidor och tjänster på våra webbplatser.
_gcl_au Marknadsföring Förstapartskaka 3 månader Denna kaka används för att förbättra marknadsföringen.
id Marknadsföring Tredjepartskaka 4 månader Doubleclick är Googles realtidsverktyg för marknadsföringsutbyte.

Ändringar av denna policy

Villkoren i denna policy kan ändras emellanåt. Vi publicerar alla ändringar av denna policy genom meddelanden antingen på denna webbplats eller genom att kontakta dig via andra kommunikationskanaler.


Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna policy är välkomna och ska ställas till Adecco Sweden AB, Box 1570, 171 29 SOLNA eller gdpr@adecco.se.

Kandidaters säkerhet och phishing

Flera försök att använda Adeccos namn har rapporterats i flera länder. Observera att INGEN representant från Adecco någonsin kommer att begära betalning av något slag från en kandidat eller en kompanjon under ett jobbsöknings- eller en urvalsförfarande.

Vi har informerats om att Adeccos namn och varumärke används i flera länder av personer som inte på något sätt är relaterade till Adecco-koncernen. Dessa personer lägger ut jobbannonser på allmänna marknadswebbplatser under namnet “Adecco” utan vår tillåtelse. Vi har också skäl att tro att e-postmeddelanden, brev, telefonsamtal och andra åtgärder som vidtagits av dessa personer inte är någonting annat än olagliga försök att få pengar och åtkomst till jobbsökares personliga och konfidentiella information.

För närvarande har vi fått kännedom om flera fall av bedrägerier där man använt Adeccos namn i Kanada, Frankrike, Ghana, Hong Kong, Italien, USA samt Förenade Arabemiraten.


Skydda dig själv

Innan du ger ut någon personlig information, ID- eller bankkonto-information under en anställningsprocess, kontrollera att din kontakt är en behörig representant för Adecco. Du kan bekräfta detta genom att kontakta ett Adecco-kontor. Hitta platserna för Adecco här.

Var observant på eventuella oväntade e-postmeddelanden, sms, röstmejl eller fax som påstår sig vara från Adecco. Om du mottar ett sådant meddelande, ta kontakt med ett Adecco-kontor och bekräfta att meddelandet är legitimt.

Om du tror att du är eller har blivit utsatt för bedrägerier rekommenderar vi att du gör en polisanmälan.


Kontakta oss

Om du skulle vilja rapportera missbruk av Adeccos namn och varumärke, kontakta något av kontoren ovan eller compliance@adecco.com eller www.aceconduct.com.

Om du söker ett jobb i Sverige via Adecco, gå in på https://www.adecco.se/.Adecco
Adecco Group