Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2023-12

Dessa användarvillkor styr användningen av (inklusive åtkomst till) webbplatsen adecco.se // badennochandclark.se // modis.se som drivs av Adecco Sweden AB (556447–2677; “Adecco”, “vi” eller “oss”) // Modis Sweden AB (556694–0044 (“Modis”, “vi” eller “oss”) med registrerad adress på Svetsarvägen 6, 171 41 Solna inklusive innehåll som görs tillgängligt via denna webbplats(”webplatsen”).

Det finns ett index nedan, så att du kan gå direkt till de relevanta avsnitten om du föredrar det.

Index:

Godkännande av dessa användarvillkor
Tillgång till webbplatsen
Användning av webbplatsen
Innehåll
Ingen affärsrelation eller investeringserbjudande
Immateriella rättigheter
Länkar från vår webplats och länkning til vår webbplatsLänkar från vår webplats och länkning til vår webbplats
Personuppgift
Inga garantier, ansvarsbegränsning
Vårt ansvar för förlust eller skada som du lidit
Tillämplig lag och jurisdiktion
Ändringar
Kontakt

1. Godkännande av dessa användarvillkor

Genom att använda webbplatsen ("du") bekräftar du att du accepterar de användarvillkor som gäller vid tidpunkten för ditt besök på webbplatsen och samtycker till att följa sådana användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut eller laddar ner en kopia av dessa villkor för framtida referens..

Innehållet som vi gör tillgängligt för dig via webbplatsen ("Innehållet") kan styras av ytterligare särskilda villkor ("Specialvillkor") som du accepterar varje gång du använder sådant Innehåll. I händelse av en konflikt eller inkonsekvens mellan dessa Användarvillkor och eventuella Särskilda Villkor, kommer Särskilda Villkor att ha företräde framför dessa Användarvillkor.

2. Tillgång till webbplatsen

Tillgång till webbplatsen är tillåten på tillfällig basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra innehållet vi tillhandahåller på webbplatsen utan förvarning för att återspegla ändringar i våra produkter, våra tjänster, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av eller hela webbplatsen. Alla sådana begränsningar ska vara efter vårt eget gottfinnande av vilken anledning som helst, inklusive att du bryter mot användarvillkoren, använder webbplatsen för olagliga eller omoraliska syften eller kränker webbplatsens integritet, säkerhet eller rykte, eller för att tillåta oss att underhålla, förbättra eller modifiera webbplatsen och/eller innehållet.

Vi garanterar inte att tillhandahålla kontinuerlig, oavbruten och säker åtkomst till webbplatsen och kommer inte att hållas ansvariga om webbplatsen av någon anledning är otillgänglig, helt eller delvis, när som helst eller under någon period.

Vi garanterar inte att de funktionella aspekterna av webbplatsen och/eller innehållet kommer att vara felfria eller att servrarna som gör den tillgängligt är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

3. Användning av webbplatsen

Du förblir fri att fatta dina egna beslut och är ensam ansvarig för hur du använder webbplatsen.

Du ansvarar för att göra alla arrangemang som krävs för att du ska ha tillgång till webbplatsen. Du ansvarar också för att alla personer som går in på webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och alla tillämpliga särskilda villkor och att de följer dem.

Om du väljer eller får en användaridentifieringskod, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden, måste du behandla sådan information som konfidentiell, och du får inte avslöja den till någon tredje part. Vi har rätt att när som helst avaktivera någon användaridentifieringskod eller lösenord, oavsett om du väljs eller tilldelats av oss, om du enligt vår åsikt inte har uppfyllt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Genom att komma åt webbplatsen samtycker du till att du inte kommer att utföra några handlingar som kan skada vår bild, intressen eller rättigheter eller de som ingår i något av våra dotterbolag, eller som kan skada, överbelasta eller på något sätt hindra normal användning av webbplatsen av andra besökare.

Vi genomför rimliga säkerhetsåtgärder som är tillräckliga för att upptäcka förekomsten av virus. Du måste dock vara medveten om att de befintliga säkerhetsåtgärderna för datorsystem på internet inte är helt pålitliga och att vi därför inte kan garantera att det inte finns virus eller andra element som kan orsaka förändringar i dina datorsystem (hårdvara och programvara) eller till dina data och filer som finns i dina system.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter. I händelse av ett sådant intrång upphör din rätt att använda vår webbplats.

4. Innehåll

Vi är inte skyldiga att kontrollera innehållets noggrannhet och garanterar inte användbarhet, exakthet, fullständighet, relevans och/eller att sådant innehåll är uppdaterat. Vi utesluter uttryckligen allt ansvar för fel eller underlåtenhet med avseende på innehållet och webbplatsen, utom i den utsträckning som ett sådant ansvar uppstår på grund av vårt bedrägeri eller bedrägliga felaktigheter eller från dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår försumlighet.

Införandet av innehållet på webbplatsen utgör inte på något sätt tillhandahållande av bemanningstjänster eller någon annan typ av tjänster. Adecco och Adecco-koncernföretagen utesluter uttryckligen alla typer av ansvar för beslut som tas av dig baserat på innehållet.

5. Ingen affärsrelation eller investeringserbjudande

Webbplatsen är inte avsedd att upprätta en affärsrelation av något slag mellan dig och oss.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen utgör inte ett erbjudande om eller uppmaning till köp eller avyttring av, handel eller någon transaktion i några Adecco-värdepapper. Investerare får inte lita på denna information för investeringsbeslut.

6. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen ägs antingen av oss eller är licensierat för användning av oss. Allt du ser eller läser på webbplatsen (som bilder, fotografier, illustrationer, texter, videoklipp och annat material) skyddas över hela världen av upphovsrätt, design, varumärken och andra immateriella rättigheter.

Du måste alltid respektera alla immateriella rättigheter på webbplatsen och innehållet, oavsett om det ägs av oss, något av Adecco-koncernens företag eller en tredje part. Du får inte skaffa eller försöka få något av innehållet på andra sätt eller förfaranden än de som har gjorts tillgängliga för dig av webbplatsen.

Under inga omständigheter kommer dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen att ge dig några immateriella rättigheter på webbplatsen eller innehållet annat än de som anges här eller i särskilda villkor.

Du är därför uttryckligen förbjudet att utföra reproduktion, omvandling, distribution eller offentlig kommunikation av, eller tillhandahålla, extrahera, återanvända, skicka eller på annat sätt använda, på något sätt eller förfarande, delar av webbplatsen eller innehållet , utom vad som är tillåtet enligt dessa användarvillkor eller andra relevanta särskilda villkor, eller när du får göra det enligt tillämplig lag, eller när uttryckligt tillstånd har givits av Adecco-koncernen eller av innehavaren av de relevanta rättigheterna.

7. Länkar från vår webplats och länkning till vår webbplat

Där webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar och resurser endast för din information. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner de länkade webbplatserna eller information som du kan få från dem

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för tredje parts webbplatser och kontrollerar dem regelbundet. Du är ensam ansvarig för att bestämma om du vill komma åt tredje parts webbplatser. Att följa en länk till en tredje parts webbplats sker på egen risk.

Du får inte upprätta en länk till vår webbplats från en tredjepartswebbplats om du inte har erhållit vårt skriftliga godkännande i förväg. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eventuella länktillstånd utan föregående meddelande.

8. Personuppgift

För ytterligare information om hur vi använder dina personupgifter, se vårt sekretessmeddelande (som uppdateras från tid till annan)

9. Inga garantier, ansvarsbegränsning

Innehållet tillhandahålls endast som allmän information. Webbplatsen och innehållet är inte avsett att ge dig råd som du bör lita på. Du måste inhämta professionell eller specialistråd innan du vidtar eller avstår från någon åtgärd på grundval av innehållet.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på webbplatsen, ger vi inga representationer, garantier eller berättigande för att webbplatsen och/eller innehållet är korrekt, komplett, felfritt eller uppdaterat eller att användningen av webbplatsen och/eller innehållet inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter.

Införandet av innehållet på webbplatsen utgör inte på något sätt tillhandahållande av bemanningstjän¬ster eller någon annan typ av tjänster. Adecco och Adecco-koncernföretagen utesluter uttryckligen alla typer av ansvar för beslut som tas av dig baserat på innehållet.

10. Vårt ansvar för förlust eller skada som du lidit

Den här webbplatsen tillhandahålls dig utan kostnad. Som ett resultat av detta sker användningen av webbplatsen på din egen risk, men vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen eller innehållet. I synnerhet kommer vi inte att hållas ansvariga för några indirekta eller följdförlustertill exempel förlust av användning, avbrott i företag, förlorade vinster eller förlorade data.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

Tvister rörande dessa användarvillkor, liksom innehållet på eller användningen av denna webbplats skall omfattas av svensk lag och handläggas av svensk domstol förutom att (i) vi behåller rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa användarvillkor vid en domstol med behörig jurisdiktion i ditt hemland eller en domstol med behörig jurisdiktion i något annat land; och (ii) du kan väcka talan mot oss för brott mot dessa användarvillkor vid domstolarna i den jurisdiktion där du vanligtvis bor.

12. Ändringar

Dessa användarvillkor kan uppdateras emellanåt och din användning av denna webbplats omfattas av de då gällande villkoren vid tidpunkten du går in på webbplatsen och dess innehåll. Kontrollera dessa användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du är förtrogen med dem. Om du inte samtycker till dem, använd inte webbplatsen. Om du är en registrerad användare av våra tjänster och har godkänt dessa användarvillkor kommer vi att ge dig ett meddelande med hjälp av en av de typiska metoderna vi kommunicerar med dig.

13. Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende dessa användarvillkor är välkomna och ska ställas till Adecco Sweden AB, Box 1570, 171 29 SOLNA SOLNA // Modis Sweden AB, Box 1570, 171 29 SOLNA // eller gdpr@adecco.se.