Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Därför är mångfald och inkludering viktigt för organisationers tillväxt

En rapport av McKinsley slog nyligen fast att företag som arbetar med mångfaldsrekrytering ökar sina intäkter. Det faktum att mångfald och lönsamhet så tydligt länkas samman har gjort att fler och fler företag prioriterar en rekryteringsprocess som är objektiv och fördomsfri.

McKinsley har under längre tid studerat mångfald och inkludering på arbetsplatser och dess effekt på företags ekonomiska resultat. Resultaten visar bland annat att de organisationer som hade ledningsgrupper med jämn balans mellan könen också hade 25 procents större sannolikhet att ha en lönsamhet över genomsnittet än de företag som hade ojämn könsbalans.

Rapporten visar dessutom att företag med mer än 30 procent kvinnliga chefer var mer benägna att överträffa företag där denna andel varierade från 10 till 30 procent. I sin tur var dessa företag mer benägna att prestera bättre än dem med dem med ännu färre kvinnliga chefer eller ingen alls.

Inkluderande organisationer med högre mångfald tar även bättre beslut. En femårig studie av mer än 1 000 företag i 15 länder visade att "inkluderande företag med högre mångfald är mer benägna att fatta bättre, djärvare beslut”. En förmåga som blir extra viktig för företag under kriser som exempelvis den senaste pandemin.

Mångfald och inkludering viktigt ur flera perspektiv

Men det är inte bara de ekonomiska resultaten som är värda att notera. Inkludering och mångfald blir en allt viktigare parameter när framförallt unga personer väljer arbetsgivare. Undersökningen State of the Candidate från 2020 visar att 83 procent av de arbetssökande i Generation Z (personer födda mellan 1996-2012) ser företagets arbete för mångfald och inkludering som en viktig faktor vid av val av arbetsgivare.

Att rekrytera objektivt minskar risken att kandidater väljs bort av fel anledning. Sannolikheten att personen som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen får tjänsten ökar när subjektiva åsikter läggs åt sidan. Dessutom ger fördomsfri rekrytering mer dynamiska team, där medarbetare med olika erfarenheter kan bidra med fler perspektiv och lösningar på utmaningar din verksamhet ställs inför.

McKinsleys undersökning visade att företagen med högst mångfald när det kom till etnicitet var 35 procent mer sannolika att få ekonomiska vinningar över genomsnittet. Företag som inte nyttjar fördelarna med en personalstyrka med mångfald kommer att hamna efter.

En plats för alla skapar fördelar

Mångfald och inkludering har bevisligen positiva effekter på innovation, beslutsfattande, affärsprestanda och lagarbete. Det är uppenbart ett område som organisationer behöver prioritera för att fortsätta växa. Befintliga medarbetare bör utbildas i företagets mångfalds- och inkluderingsarbete för att säkerställa att det finns en medvetenhet och ett engagemang bland befintliga anställda.

På en arbetsplats där alla oavsett bakgrund, kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning får plats, ökar sannolikheten att medarbetarna trivs. Engagerade och välmående medarbetare stannar längre i din organisation och producerar även bättre.

På Adecco använder rekryterna kompetensbaserade rekryteringsmetoder för att säkerställa en så objektiv och fördomsfri process som möjligt, vilket i sin tur främjar mångfalden hos arbetsgivaren. Läs mer om kompetensbaserad rekrytering här.

Skribent
Adecco

Relaterade artiklar

Adecco
Adecco Group