Integritetspolicy


Registrering för jobb-tips m.m. (personuppgifter)

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med en behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvarig (3 § personuppgiftslagen (1998:204; PuL). I förevarande fall är Adecco Sweden AB eller något av dotterbolagen Adecco Student AB respektive Modis AB personuppgiftsansvarig. Nedan betecknas dessa ”Adecco”. För personuppgifter hänförliga till rekryteringstjänster utförda under varumärket Badenoch & Clark är Adecco Sweden AB personuppgiftsansvarig.

Genom att du lämnar din e-postadress (med uppgifter om namn) till Adecco samtycker du till att Adecco får skicka ut information via e-post om lediga anställningar samt annan information som är hänförlig till att vara arbetssökande. Du kan avstå från att erhålla informationen genom att klicka på länken ”Avsluta jobbevakning” som följer med i varje e-post.

Enligt 26 § första stycket PuL gäller att den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka uppgifter om den sökande som behandlas m.m. Ansökan skall göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige (Box 121 27, 102 24 Stockholm) och vara undertecknad av den sökande själv. Märk kuvertet ”PuL-utdrag”. Adecco är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av PuL. Så kan t.ex. vara fallet om du anser att en uppgift är oriktig eller inaktuell.