2022-10-24REKRYTERINGSTIPS

Global Workforce of the Future visar hur anställda tänker om arbetets framtid

Global Workforce of the Future Report 2022

För tredje året i rad har Adecco genomfört en stor global undersökning för att ta reda på hur anställda ser på sin arbetssituation, arbetets framtid och vad som påverkar dem i deras karriärbeslut.

”Global Workforce of the Future” omfattade 34 200 respondenter i 25 länder, varav 852 i Sverige, och utfördes under april och maj 2022. Hälften av de tillfrågade hade kontorsbaserade jobb, övriga var anställda inom industri- eller serviceföretag. I rapporten konstateras att yttre geopolitiska faktorer som kriget i Ukraina och höjda levnadskostnader påverkar anställda över hela världen och leder till stress och uppsägningar. Företag som vill bygga starka och lojala team bör enligt rapporten fokusera på 4 områden, där de har störst chans att förändra arbetet till det bättre: Lön efter prestation, flexibilitet, karriärutveckling och mental hälsa.

En fortsatt turbulent arbetsmarknad i pandemins spår

Även om den stora uppsägningsvågen har dämpats något jämfört med 2021 visar undersökningen tydligt att arbetsgivare måste anpassa sig för att fortsätta vara attraktiva och locka de bästa talangerna. Det går inte att skylla på omvärlden, och det går inte att lita på att samhället ska anpassa lagstiftning och stöd för att säkra framtiden för företagen. 70% ser arbetsgivaren som huvudansvarig för att utveckla framtidens arbetsmarknad.

70% ser arbetsgivaren som huvudansvarig för att utveckla framtidens arbetsmarknad.

Även om anställda i Norden på det stora hela är nöjda med sin arbetssituation är det ändå 29% som funderar på att lämna sina jobb de närmaste 12 månaderna. Bättre lön, lägre arbetsbelastning, bätte utvecklingsmöjligheter och förbättrad mental hälsa anges som huvudorsaker att leta ny arbetsgivare, och 68% av de svenska respondenterna tror att de skulle lyckas hitta ett nytt jobb inom ett halvår. 50% anger att de håller koll på lediga jobb och karriärmöjligheter. Att kompetensbristen är stor märks också på en väldigt aktiv searchverksamhet.

15% av alla respondenter har blivit kontaktade av rekryterare det senaste året.

Många påverkas också av ”quitfluencers”, som man kan kalla anställda som säger upp sig och får andra på sin arbetsplats att fundera på ett karriärbyte. Detta märks extra tydligt bland yngre personer, som är 2,5 gånger mer benägna att agera än äldre anställda.

Oro för en recession gör att många anställda oroar sig för sin ekonomi

Inflation och stigande priser på bostäder, el och mat gör att 61% av de tillfrågade, framför allt de icke-kontorsbaserade, oroar sig för att deras lön inte kommer räcka till. Över hälften av dessa letar efter ett andra arbete för att komplettera sin inkomst och många jobbar svart, framför allt generation Z.

Lönen måste spegla kompetens och insats

Hybridarbete har förändrat vardagen för många anställda. För chefer och företag har distansarbete inneburit en rad utmaningar, inte minst att mäta och utvärdera effektiviteten och värdet i det som personalen presterar när teamet inte alltid är på kontoret. I flera länder görs nu försök med 4-dagarsvecka och i många fall märks inte någon större skillnad på utfört arbete, både i volym och kvalitet. Så faktisk arbetstid måste vägas ihop med kompetens och prestation för att hamna rätt i lönesättningen.

Löneinflation är ett annat problem, som till stor del beror på uppsägningsvågen och svårigheten att återanställa eller hitta personal till nyckelroller. 90% av respondenter i Norden anger att de har fått bättre eller oförändrad lön de senaste 2 åren, trots världsläget. Som motgift kan arbetsgivare komplettera lönen med förmåner, flexibla arbetstider och annat som av många värderas högre. I undersökningen ser vi också en klar skillnad mellan chefer och andra anställda, över 60% av chefer anser att de har en rättvisande lön mot knappt 40% av annan personal.

Ett gott råd till arbetsgivare är att ha bra koll på lönestatistik och prestation. Att fokusera på vad som faktiskt produceras och satsa på vidareutbildning och coaching, särskilt för dem med mindre kvalificerade arbeten, kan löna sig.

Flexibilitet är nyckeln för att behålla talangerna

Den största statistiska skillnaden mellan årets och förra årets rapport ligger i synen på arbetstider och arbetsbelastning. Många har vant sig vid hybridarbete under pandemin och därför vill allt fler ha flexiblare arbetstider och möjlighet till en bättre balans mellan jobb och privatliv. Om inte arbetsgivaren erbjuder den flexibilitet man önskar tar många steget att byta jobb - runt 40% av respondenterna har bytt eller funderar på att byta till ett mer flexibelt arbete under det senaste året. Bland dem som har ett arbete som gör det möjligt, arbetar de flesta 3 dagar på kontoret, men egentligen skulle 2,3 dagar vara idealiskt. 55% av dem med kontorsarbete anger att de har en viss flexibilitet i sina arbetstider, vilket är 10% fler än 2021.

Modern teknik kan hjälpa. Digitaliseringen, med AI och maskininlärning ger möjligheter för arbetsgivare att minska mängden repetitiva arbetsuppgifter, möjliggöra distans- och hybridarbete och bättre samarbete mellan sina anställda.

40% av respondenterna har bytt eller funderar på att byta till ett mer flexibelt arbete under det senaste året.

Satsa på kompetensutveckling för att undvika ”quiet quitting”

Det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft i vissa branscher. Genom att satsa på befintlig personal genom vidareutbildning, flexibla arbetsförhållanden och förbättrad mental hälsa kan arbetsgivare undvika dyra nyrekryteringar och produktivitetsbortfall. Ett område där undersökningen pekar på ett stort utrymme för förbättringar är intern karriärutveckling och upskilling. Knappt 40% av anställda säger att deras arbetsgivare har tagit fram en utvecklingsplan.

70% tycker att deras arbetsgivare borde satsa mer på vidareutbildning, upskilling och internrekrytering.

”Quiet quitting” innebär att anställda inte öppet vädrar sitt missnöje med arbetsgivaren utan istället blir oengagerade på jobbet och i tysthet letar efter en annan arbetsgivare. Detta är naturligtvis skadligt för företaget på flera sätt, inte minst genom att uppsägningar kan komma utan förvarning, utan att chefer har fått chansen att ta tag i teamets problem. Därför är det extra viktigt att ha regelbundna uppföljningar utanför lönesamtalet för att fånga upp missnöje bland personalen. Finns det upplevda brister i kompetens? Hur mår personalen? Finns det risk för utbrändhet? Dessa frågor och en bra plan för att komma till rätta med dem är nyckeln till engagerade och lojala medarbetare.

Mental hälsa prioriteras inte tillräckligt

26% av de nordiska respondenterna anser att deras arbetsgivare inte hanterar frågor om mental hälsa på ett tillfredsställande sätt, och många känner sig tvungna att hantera stressen på egen hand utan företagets stöd. Hela 85% önskar tillgång till psykoterapi genom jobbet och 81% vill ha regelbundna samtal om sitt mentala välmående med sin närmaste chef.

26% av de nordiska respondenterna anser att deras arbetsgivare inte hanterar frågor om mental hälsa på ett tillfredsställande sätt

Vilka är då orsakerna till att så många mår dåligt? Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet är tillsammans med gig-ekonomin enligt undersökningen de megatrender som nordiska arbetstagare oroar sig mest för. Digitalisering, AI, automatisering och den gröna omställningen uppfattas inte som lika stora hot, eftersom dessa trender förutom nya krav på kompetens snarare ses som positiva i vår del av världen. Men många är ändå oroliga för att arbetsmarknaden blir tuffare på grund av en hotande recession och att man kommer bli tvungen att skola om sig för att möta nya krav.

Megatrenderna ställer stora krav på alla arbetsgivare om man vill undvika uppsägningar. Företagen bör fokusera på anställdas fysiska och mentala hälsa, deras engagemang i företagets vision och mål och att satsa på internutbildning och upskilling för att minska ett reellt eller uppfattat kompetensgap – det är de främsta slutsatserna och rekommendationerna från Global Workforce of the Future 2022. Och även om ”den stora uppsägningen” minskat något i styrka finns det ingen tid att förlora.

Hela rapporten kan du ladda ner här.

Nyfiken på det senaste?


Vi skriver om allt från personalfrågor och kompetensbrist till hur du bör anpassa ditt företag till en föränderlig arbetsmarknad.

Genom att registrera så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Vi svarar inom 2 timmar*

Gäller endast företagGenom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.


*Gäller på vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag. Detta formulär riktar sig endast mot företag.

Behöver ditt företag nya medarbetare?

Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.


Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Adecco
Adecco Group