Paragraf 13 och 14 i omställningsavtalet ger dig valfrihet

Här hittar du ett utdrag ur omställningsavtalet mellan arbetsgivareförbund i Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK)

§ 13
Med stöd av lokal överenskommelse äger företaget i samband med uppsägning på
grund av arbetsbrist förfoga över ett belopp per anställd som uppfyller villkoren i § 12
första stycket, vilket ställs till förfogande av Trygghetsrådet. Den uppsagde äger i
sådant fall inte rätt till åtgärder enligt § 12.
Företaget äger också - efter prövning hos Trygghetsrådet - förfoga över belopp enligt
första stycket om den anställde slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, om
det klart framgår att anställningen upphör på initiativ av arbetsgivaren och att orsaken
är arbetsbrist.
Riktpunkten för det belopp som avses i första stycket är att det skall motsvara
Trygghetsrådets totala kostnad per person vid varje tidpunkt för omställningsstöd.
Trygghetsrådets styrelse fastställer för varje halvår beloppets storlek per heltidsanställd.
För deltidsanställda anpassas beloppet.
Belopp kan utbetalas tidigast den dag vederbörande slutar sin anställning i företaget.

§ 14
Om de lokala parterna inte träffat sådan uppgörelse som sägs i § 13 första stycket
kan den uppsagde aktualisera frågan om hjälp i annan form än från Trygghetsrådet.
Närmare riktlinjer beslutas av Trygghetsrådets styrelse som även slutligt prövar det
enskilda fallet.
 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap