Mentorskap  -  för kontinuerligt lärande i arbetslivet

Utmaningen i morgondagens mentorskap är att i högre utsträckning tillvarata  erfarenheter, framgångar, kund- och marknadsvärden.

Mentorskap är ett systematiskt verktyg för ökad visdom, klokskap samt kunskapsöverföring. Att arbeta med mentorskap stimulerar erfarenhetslärandet samt ökar organisationens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Kunskapskapital och kundvärde tillvaratas, ett stort mervärde skapas och det är effektivt och resurssnålt. Inom Adecco utgår vi ifrån individens förmåga att - lära nytt, lära om och vara kreativ vilket genomsyrar alla våra insatser. Ett organiserat mentorskap kännetecknas av att det utgår från adeptens behov, har ett tydligt mål, syfte och önskvärt resultat samt startar med ett utvecklingskontrakt.

Mentorskap utgår från två dimensioner:
*  Den professionella mognaden - att växa och utvecklas inom ett eller flera kompetensområden
*  Den personliga mognaden - att få ökad insikt om sig själv och sina möjligheter.  

Organisatoriska vinster:
• Mentorn får perspektiv i sin ledar /specialistroll, blir mer medveten om sina egna tankar, förhållningssätt, beteenden samt förmåga att leda och lära ut.
• Adepten får del av mentorns kunskaper, nätverk och livserfarenhet i framgång och motgång vilket ökar den affärsmässiga förmågan.
• Öppenheten och flödet för nya impulser skapar nya nätverk inom och utanför organisationen. Tillgång till metoder och idéer ökar.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Anette Johansson på tel. 0200 22 22 22.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap