Ledarskapsutveckling

För ledare på alla nivåer.

Ledarskapsprogrammet ger deltagaren de förutsättningar och grundläggande kunskaper som behövs för att bli trygg i sin roll och att lyckas som chef. Programmet handlar om att utveckla sig själv som ledare och att utveckla och leda andra. Det utgår från:

Ledaren: individperspektivet, ger ökad självinsikt, tydliggör styrkor/svagheter och utvecklingsområden.
Teamet: grupperspektivet, fokus på att förstå andra, hur man motiverar, leder, bygger team, interagera med andra, kommunicerar effektivt och hanterar konflikter.

Programmet ger en ökad förståelse för hur chefsrollen ser ut och vilka utmaningar man kan ställas inför. Deltagaren får även insikt i hur man skapar motivation och leder olika typer av individer för att skapa effektiva team, samt får verktyg för ett coachande förhållningssätt och konflikthantering. Målet är att man efter programmet ska upplevas som en bättre ledare med ökad förmåga att kommunicera, ta beslut, hantera konflikter och sprida förtroende i sin grupp.

Individuell coachning

Parallellt med programmet får deltagaren individuell coachning vid tre tillfällen. Coachningen inleds med att vi gör en kartläggning av erfarenheter, intressen och beteenden. Även närmaste chefens reflektion över prestation och personlighet vägs in.

För vem?

Utbildningen passar den som påbörjat sin chefsresa med personalansvar på mellanchefsnivå; exempelvis som teamledare, projektledare, linjechef eller produktionschef. Bästa effekt av programmet får man om man direkt kan tillämpa sina kunskaper i en chefsroll. Kursen är totalt fyra dagar fördelade på tre tillfällen (2+1+1).

Individuell ledarcoaching

För ledare på alla nivåer

Som chef ställs man dagligen inför både små och stora beslut och dilemman i ledarskapet. Chefer som har haft en extern partner, ett professionellt bollplank att prata med, har varit mer framgångsrika än andra. Regelbundna möten med en coach ger tid för reflektion, nya insikter, beständiga vanor och kraft att ta itu med det som främjar deras företag/organisation.

Med en coach kan chefen få möjlighet att utveckla sitt ledarskap; bli en bättre ledare, göra rätt prioriteringar och lägga fokus på sina viktigaste utvecklingsområden. Man kan till exempel ha behov av att diskutera medarbetare eller något personligt. En ledarcoach från Adecco (nedan kallat coach) står utanför verksamheten och har absolut tystnadsplikt. Det finns inget ämne som inte kan diskuteras med en coach, och det är individen som bestämmer vad som ska diskuteras.

Mål

I coachningen utvecklar ledaren sitt ledarskap och sina arbetsbeteenden, samt får verktyg och strategier för att optimera såväl sina egna som andras resurser och prestation i linje med företagets mål, visioner och värderingar. Exempelvis tränas man i ”To-grow” – samtalsmetodik för att kunna vara både strukturerad och coachande i sina samtal med medarbetare.

Specifika mål för coachningen formuleras utifrån ledarens utvecklingsbehov, förväntningar och målsättning.

Omfattning: 10 gånger med tidsmellanrum anpassat efter behov. Varje möte tar ca 1,5 timmar. Coachen stöttar och uppmuntrar genom hela processen och ökar förutsättningarna för att våga anta nya utmaningar.

Kontakta oss!

För mer information, kontakta Annette Johansson
på tel. 0200 22 22 22
eller på e-post.

 
 

  • Adecco Sweden AB • Kungsgatan 60 • Box 121 27 • 102 24 Stockholm • Tel. växel 08-598 980 00 © 2012 Adecco. All Rights Reserved
  • Sitemap